WARUNKI I ZASADY

SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.STYLISTKACODZIENNEJSZAFY.PL

-REGULAMIN-

§ 1.

Warunki ogólne

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.stylistkacodziennejszafy.pl prowadzony jest przez firmę Izabela Sobańska, ul. Dworska 10; 98-200 Sieradz, NIP 8272244625, REGON: 362447976 e-mail izabela@stylistkacodziennejszafy.pl. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl

Sprzedawca– Izabela Sobańska, ul. Dworska 10; 98-200 Sieradz, NIP 8272244625, REGON: 362447976 e-mail izabela@stylistkacodziennejszafy.pl. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.stylistkacodziennejszafy.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym stylistkacodziennejszafy.pl

Sklep Internetowy (Sklep)–sklep internetowy działający pod adresem www.stylistkacodziennejszafy.pl prowadzony przez firmę Izabela Sobańska, ul. Dworska 10; 98-200 Sieradz, NIP 8272244625, REGON: 362447976 e-mail izabela@stylistkacodziennejszafy.pl. sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl, określające rodzaj i ilość Produktu, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta.

Dowód zakupu– paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu

Produkt- dostępna w Sklepie Internetowym stylistkacodziennejszafy.pl, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Usługa – świadczenie nabywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego w tym: konsultacja przeprowadzana on-line przy użyciu oprogramowania umożliwiającego swobodną rozmowę, dostęp do nagrań oraz szkoleń z zakresu budowania wizerunku.

Szkolenie on-line – opracowane przez Sprzedawcę szkolenie z zakresu budowania wizerunku prowadzone niestacjonarnie przy użyciu narzędzi wybranych przez Sprzedającego służących do komunikowania się na odległość.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, Szkolenia on-line lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl,

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta oraz przewidywany czas dostarczenia przesyłki.

Newsletter- usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem Internetowym, produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

3.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

4.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5.Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6.Klienci, przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego stylistkacodziennejszafy.pl są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

7.Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z usług Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych tj.:

a) dostępu do sieci Internet,

b) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

c) standardowej przeglądarki internetowej

d) standardowy system operacyjny

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Sklep Internetowy usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

9. Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§ 2.

Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl

1.Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta nieodpłatne usługi drogą elektroniczną. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz zamówienia oraz newsletter. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl

2.Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl/oferta/

3.Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie Internetowym anonimowo ani pod pseudonimem.

4.Korzystanie z usług Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl jest możliwe poprzez wypełnienie formularza zamówienia – podanie adresu e-mail i innych niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia.

5.Informacje podane przez Klienta podczas zakupu powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

6.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz postanowieniami Regulaminu;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sklepu;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl z poszanowaniem dóbr osobistych i innych praw osób trzecich, w tym z poszanowaniem dobrego imienia Sklepu.

7.W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień określonych w ust. 6 powyżej, Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9.W przypadku trudności z dokonaniem zakupu oraz wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu należy skontaktować się z obsługą klienta pod numerem telefonu: 501 701 061 lub mailowo: izabela@stylistkacodziennejszafy.pl.

10.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Sprzedawca będzie rozpatrywać w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 3

Składanie Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane w następnym dniu roboczym.

2. Klient zainteresowany dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym stylistkacodziennejszafy.pl składa zamówienie poprzez formularz umieszczony pod opisem produktu.

3. W Zamówieniu, Klient wskazuje:

a) zamawiany produkt;

b) imię i nazwisko

c) numer telefonu oraz adres email, na który przekazywane będą informacje dotyczące przebiegu zamówienia

d) adres, w przypadku zakupu produktu, będący jednocześnie adresem, jaki ma być zamieszczony na fakturze.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych i naciśnięciu opcji „Prześlij” Zamówienie zostanie przesłane do Sprzedającego.

5. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie opcji „Prześlij”) stanowi ofertę Klienta złożoną Izabeli Sobańskiej, ul. Dworska 10; 98-200 Sieradz, NIP 8272244625, REGON: 362447976 w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia (zarejestrowaniu Zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu Internetowego ) Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail:

a) informację potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu,

b) informację o sposobie przesyłki (jeśli dokonał zakupu produktu)

b) informację o płatności

7. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 6.

8. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na piśmie

a) wraz z przesyłką jeśli dokonał zakupu Produktu

b) w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail.

9. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane w formularzu zamówienia są prawdziwe i ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

§ 4

Ceny Towarów i metody płatności.

1.Ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl przy oferowanym produkcie:

a) podawane są w złotych polskich;

b) są cenami brutto zawierają podatek VAT oraz cła;

c) nie obejmują informacji na temat kosztów przesyłki (które podawane są po złożeniu zamówienia).

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

3.Klient może dokonać płatności za zamówiony Produkt, Szkolenie on-line lub Usługę wyłącznie przelewem elektronicznym, bankowym na rachunek Sprzedawcy. Brak wpływu środków na rachunek bankowy Izabela Sobańska, ul. Dworska 10; 98-200 Sieradz, NIP 8272244625, REGON: 362447976 w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia.

4. Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Promocje w Sklepie Internetowym stylistkacodziennejszafy.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5

Modyfikacja Zamówienia

1.Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.

2.Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta stylistkacodziennejszafy.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres izabela@stylistkacodziennejszafy.pl lub tel. 501701061

3.Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, zmiany formy dostawy bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, w takiej samej formie płatności, w jakiej dokonał jej Klient.

§ 6

Realizacja Zamówienia

1. Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl rozpoczyna realizację Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

2. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt znajduje się w Magazynie. Informacja o dostępności Produktu wyświetlana jest na Stronie produktowej.

3. Jeżeli Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl nie może zrealizować Zamówienia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Produkt ceny.

4. W przypadku częściowej niedostępności Produktów objętych Zamówieniem Klienta, całość zamówienia zostanie dostarczona Klientowi po ich wpływie do Magazynu.

5. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty jego złożenia. Jeśli w przypadku określonych towarów termin ten jest dłuższy, Sklep Internetowy zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Produkt ceny. Jeśli zapłata za Produkt nastąpiła z góry – Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl zwróci Klientowi należność za Produkt, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty anulowania Zamówienia w takiej samej formie płatności, w jakiej nastąpiła zapłata.

6. Do każdego Zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy, formularz odstąpienia od umowy oraz wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

7. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 30 dni w zależności od zamawianych produktów. Szczegółowa informacja dotycząca czasu realizacji Zamówienia jest podawana w momencie składania Zamówienia, oraz jest podana przy każdym produkcie w momencie jego zamawiania.

8. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki Klientowi albo do odbioru osobistego przez Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Klienta.

§ 7

Dostawa

1.Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia.

2. Zamówienie może być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;

b) poprzez odbiór osobisty.

3. Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Warunkiem odbioru osobistego Produktu jest uprzednie dokonanie zapłaty za Produkt wg zasad określonych w § 4 Regulaminu i otrzymanie informacji e-mail ze Sklepu Internetowego stylistkacodziennejszafy.pl, iż Produkt został przygotowany do odbioru.

4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres pocztowy.

5. Czas dostawy zamówienia do Klienta zależny jest od wybranej przez Klienta metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z§ 6 ust.8 Regulaminu.

6. Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie zamówionego Produktu, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

7.Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 8.

Warunki reklamacji

1.Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

2.Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014r. poz. 827) oraz ustawą Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3.Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę Klient może:

a) żądać usunięcia wady,

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

4. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę zarówno za pomocą poczty tradycyjnej jak również poczty elektronicznej, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na adres Sprzedawcy przesyłką poleconą na swój koszt na adres: Izabela Sobańska, ul. Dworska 10; 98-200 Sieradz, NIP 8272244625, REGON: 362447976 .Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta. W razie uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki zostaną klientowi zwrócone. UWAGA: Sklep internetowy stylistkacodziennejszafy.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://stylistkacodziennejszafy.pl/wp-content/uploads/2018/08/Formularz-reklamacji.odt, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Produktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), o zachowaniu terminu decyduje data nadania.

2.W przypadku kiedy jedno zamówienie dostarczane jest w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniego towaru.

3.Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z formularza dostępnego pod adresem http://stylistkacodziennejszafy.pl/wp-content/uploads/2018/08/Formularz-odstąpienia-od-umowy.odt jednak nie jest to obowiązkowe lub wysłanego wraz z Towarem i dowodem zakupu, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Formularz w wersji papierowej należy odesłać na adres:

Izabela Sobańska,

ul. Dworska 10,

98-200 Sieradz

4.Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.

5.Klient odsyła towar poleconą przesyłką pocztową na swój koszt. UWAGA: Sklep internetowy stylistkacodziennejszafy.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep internetowy stylistkacodziennejszafy.pl)

7.Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności za towar. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem należności.

8.Sprzedawca, zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.Prawo do odstąpienia od umowy, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10.W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12.Informacje związane z odstąpieniem od umowy znajdują się również w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy (link), które dostarczane jest wraz z towarem.

§ 11

Dane osobowe.

1.Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym stylistkacodziennejszafy.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym stylistkacodziennejszafy.pl Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl

2.Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://stylistkacodziennejszafy.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Klient może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi;

a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) Konsument może zwrócić się do skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określona będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Zdjęcia Towarów prezentowanych przez Sklep Internetowy stylistkacodziennejszafy.pl zrobione zostały z należytą starannością tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd Towarów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku Towaru znajdującego się w sprzedaży.

4.Ceny podane w Sklepie Internetowym stylistkacodziennejszafy.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2019 r.

ŚLEDŹ MÓJ PROFIL NA FACEBOOKU @stylistkacodziennejszafy

OBSERWUJ MNIE NA INSTAGRAMIE @stylistkacodziennejszafy

Something is wrong.
Instagram token error.